برچسب گذاری توسط: صنایع روستایی

بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا 131 صفحه + doc

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد كه هر یك بر حسب گستردگی و وسعتی كه دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد از این رو بررسی های انجام شده نشان می...