برچسب گذاری توسط: صنایع شیمیایی

کارآموزی کاردانی صنایع شیمیایی آزمایش كنترل كیفی اداره آبفا برازجان 22 صفحه + doc

درون ظروف نمونه 1 قطره محلول تیوسولفات ریخته و درب آن را بسته و درون دستگاه قور قرار داده و به مدت 51ساعت در دمای 170 درجه سانتیگراد قرار می‌دهیم این دستگاه برای شیشه‌هایی...