برچسب گذاری توسط: صنایع پوششی و منسوجات

وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات 151 صفحه + doc

ATMA و NIFT سازمانهایی كه حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی كه صنایع پوشاك و نساجی هند احتمالاً در هزارة بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره...