برچسب گذاری توسط: صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی بنگاه‌های کوچک الگوی توسعه خوشه‌ای فرصت‌های شغلی

صنایع کوچک و اقتصاد 35 صفحه + docx

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است پن‌روز در نظریه اقتصادهای حاشیه‌ای خود، نظریه اکس و آدرش در تحول ساختار تقاضا و همچنین نظریه الگوی توسعه خوشه‌ای، همه به نوعی...