برچسب گذاری توسط: ضخامت كركهای مفید

بررسی ضخامت کرک های مفید در منسوجات فرشی 51 صفحه + doc

روش تعیین كننده ضخامت كرك های مفید در منسوجات فرشی می باشد یعنی حداكثر بلندی كرك ها یا فرهای درجه در كف پوش در این پرونده موجود می باشد این نشان دهنده فرشهای نساجی...