برچسب گذاری توسط: ضوابط و دستوالعمل عمومی و كلی

دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان 8 صفحه + doc

تلاش برای بهینه سازی و مصرف سوخت در ساختمانها از اهداف عمده بخش ساختمان و مسكن می‌باشد تمامی فعالیتهائیكه می توانند به نوعی در بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشند از قبیل عایقكاری حرارتی...