برچسب گذاری توسط: طراحی زنجیره تامین

ترجمه شده درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن 23 صفحه + doc

چکیده اگرچه مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه های مختلف بررسی شده است اما نقش زنجیره تأمین جهانی به عنوان مکانیسمی برای غلبه بر شکست های زنجیره تأمین به اندازه کافی بررسی نشده است در...