برچسب گذاری توسط: طراحی فیلتر و زهکش

ازمایشگاه مکانیک خاک 38 صفحه + doc

جداسازی دانه های در اندازه های مختلف که هر بخش بصورت درصدی از کل نمونه بیان می شود نتایج مربوط به دانه بندی در مسائلی همچون میزان نفوذپزیری در خاک، موئینگی، طراحی فیلتر و...