برچسب گذاری توسط: طراحی و عملكرد پنجره

بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده 220 صفحه + doc

كاهش ذخایر انرژی و نگرانی مشتری به خاطر هزینه‌های انرژی به افزایش نیاز برای تحقیق در حوزه حفظ انرژی منجر شده است حفظ انرژی در ساختمان‌ها، حفظ انرژی گرمایی همراه با استفاده كم از...