برچسب گذاری توسط: طرح تاسیس مدرسه 2 زبانه

پژوهش کار آفرینی طرح تاسیس مدرسه 2 زبانه 84 صفحه + doc

درگذشته اصلاحات درآموزش وپرورش ،معمولاً به صورت طرح وبرنامه ریزی به طورمتمرکزازطرف وزارت آموزش وپرورش تدوین وجهت اجرا ابلاغ می شد،صورت می گرفت باتوجه به تاثیرعمیقی که مدرسه درتحقق هدف اصلی آموزش وپرورش ،یعنی...