برچسب گذاری توسط: طرح محرابی ستوندار

بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی 70 صفحه + doc

در این تحقیق در ابتدای امر سعی بر آن شده تا معنی و مفهوم محراب در فرهنگهای لغت و همچنین جایگاه در ادبیات عرفانی ارائه شود در مرحله بعد تقسیم بندی های مختلف و...