برچسب گذاری توسط: طرز انتقال بیماری

دانلود مقاله بیماریهای عفونی در دامپزشکی برای حیوانات 15 صفحه + doc

اکتینوباسیلوز بیماری عفونی مشخصی است که خصوصیات آن در گاو التهاب زبان و بمیزان کمتری التهاب عقده های لنفاوی حلقی و ناودان مری می باشد در گوسفندان جراحات بیماری محدود به بافتهای نرم سر...