برچسب گذاری توسط: طریقه برخورد و مبارزه با حشرات و جانوارن موذی

دانلود مقاله حشرات، قارچ، میكروارگانیسم ها 18 صفحه + doc

این مقاله با معرفی آفت‌كشهای شایع مصرفی در ایران و بررسی اثرات آنها بر تولید مثل، راهكارهای مناسب برای پیشگیری از اثرات سوء این مواد و با ایجاد آگاهی در پژوهشگران، زمینه انجام تحقیقات...