برچسب گذاری توسط: ظاهر و فیزیك بدنی

شناخت زبان بدن 33 صفحه + doc

شناخت زبان بدن، به عنوان بخشی از تخصص‌های روان شناسی اجتماعی، در رسیدن به موفقیت نقش به سزایی را ایفا می‌نماید در معامله‌های تجاری، در تاثیر گذاری بر افراد، مجاب كردن مشتری به خرید،...