برچسب گذاری توسط: فرآیندهای جداسازی شیمیایی

فرآیندهای جداسازی شیمیایی 21 صفحه + doc

فرآیندهای جداسازی غشایی در بسیاری از فرآیندهای جداسازی مخلوط‌های گاز یا مایع، از غشاهای نیمه تراوا استفاده می‌شود كه امكان عبور یك یا چند جز مخلوط را راحت‌تر از بقیه اجزا فراهم می‌سازد غشاها...