برچسب گذاری توسط: كرسی چینی

گزارش كارآموزی عمران و اجزای آن 30 صفحه + doc

با توجه به اینكه كلیه بار ساختمان به وسیله دیوارها یاستونها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی كه قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا...