برچسب گذاری توسط: كشورهای اروپائی

بررسی سیاستهای مسكن در اروپا 12 صفحه + doc

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های كشورهای اروپائی در زمینه مسكن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممكن استفاده گردد یك نگاه...