برچسب گذاری توسط: كلرید پتاسیم (Potossium chloride)