برچسب گذاری توسط: مقداری از الكترولیت های بدن از دست می رود