برچسب گذاری توسط: مقیاس نگرش ریاضی

بررسی جامعه آماری 38 صفحه + doc

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصیل هستند این تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد در...