برچسب گذاری توسط: منبع غذایی برای انسان، كنترل حشرات آبزی ناقل بیماریهای خطرناك

دانلود تصفیه فاضلاب 65 صفحه + doc

امروزه تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگونشان نظیر میزان رشد بالا، عمل حذف نوترینت در سطوح بالا، غنی بودن این گیاهان از پروتئین كه باعث با ارزش شدن آنها به...