برچسب گذاری توسط: مهارتهای اجتماعی

بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 98 صفحه + doc

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و كنجكاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد در سده اخیرنیز به جهت...