برچسب گذاری توسط: موارد استفاده توزیع نرمال

بررسی توزیع پوآسون و نرمال 48 صفحه + doc

متغیرهای تصادفی دو جمله ای و فراهندسی ،‌موفقیت ها را در یك نمونه گیری تعیین می كند ممكن است در پدیده هایی با روندی از موفقیت ها رو به رو شویم و آگاهی از...