برچسب گذاری توسط: مولکول و اکسیژن ریشه واکنشهای آن