برچسب گذاری توسط: مکانیسم عملکرد

کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع 28 صفحه + doc

كاتالیزگرها موادی هستند كه سرعت واكنش‌های شیمیایی را افزایش می‌هند ولی در واكنش مصرف نمی‌شوند كاتالیزگرها چه در كاربردهای صنعتی وچه در فرآیندهای بیولوژیكی اهمیت بسیاری دارند زیرا در واكنشهای صنعتی لازم است كه...