برچسب گذاری توسط: میزان بارندگی در استان یزد

شرایط آب و هوائی استان یزد 13 صفحه + doc

اوضاع آب و هوایی استان یزد تابع سیستم كلی شرایط آب و هوائی فلات مركزی ایران است باضافه اینكه شرایط محلی دگرگونیهائی را در آن نیز ایجاد نموده است بعنوان نمونه وجود بخصوص دو...