برچسب گذاری توسط: میزان تحصیلات

بررسی حجم نمونه و جامعه آماری 29 صفحه + doc

در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود...