برچسب گذاری توسط: ناتوی فرهنگی تهاجم فرهنگی فلسفه وجودی ناتو

ناتوی فرهنگی 24 صفحه + docx

در دهه 1920 و 1930 میلادی سه ایدئولوژی مختلف از متن فرهنگ و تمدن غربی سر بر آورد ، چالش های متقابل این سه ایدئولوژی و توسعه طلبی هر یك در نهایت منجر به...