برچسب گذاری توسط: نیکاراگوئه و سینمای ملی

سینمای ملی در نیکاراگوئه 9 صفحه + doc

سرچشمه سینمای ملی در نیکاراگوئه و ال سالواور راههای مشابه قابل توجه ای را طی کرده با یک تفاوت خیلی چشمگیر در ژوئیه 1979 انقلاب ساندنیستها در نیکاراگوئه دودمان سوموزا را برچید متعاقب فروپاشی...