برچسب گذاری توسط: هدف نشانه شناسی

نشانه شناسی 64 صفحه + doc

نشانه شناسی بررسی علمی نشانه هاست و مانند علوم دیگر دارای اصول قواعد روش های مبتنی بر مشاهده آزمون وجستجو براساس معیارهای عینی است این عمل نیز در حوضه هنرهای حجمی نیز مطرح و...