برچسب گذاری توسط: هدف چیست

بررسی هدف آفرینش 30 صفحه + doc

به یك معنا، پرسش از فلسفه و هدف حیات به هیچ وجه تازگی ندارد و از دورانهای قدیم در هر جامعه ای افراد فراوانی با اشكال گوناگون از موضوع مذبور پی‌جویی كرده اند و...