برچسب گذاری توسط: هزینه ساختمان سازی

پروژه کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی 119 صفحه + doc

كارآفرینی واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن نشاُت گرفته اسـت بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطره هـای یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،...