برچسب گذاری توسط: هنرهای سنتی ایران

تحقیق خاتم سازی 19 صفحه + doc

هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر باز در تمامی شئون زندگی مردم رسوخ کرده و به صورت جزئی تفکیک ناپذیر درآمده اند این هنرها،...