برچسب گذاری توسط: هنر اسلامی

پیام معنوی هنر اسلامی 66 صفحه + doc

هنر اسلامی هدف و وظیفه خود را در مقام حامی و پشتیبان وحی قرآنی برای دستیابی به غاتی که اسلام به واسطه آن الهام شده است، تحقق می بخشد، آن غایت تجلی خدای یگانه...