برچسب گذاری توسط: هنر عاشیقی

عاشیق های آذربایجان 43 صفحه + doc

بسیاری« عاشیق« را شکل آذربایجانی«عاشق» عربی می دانند که در لهجه آذربایجانی به شکل« عاشیق» گفته می شود اما« محمدحسن تهماسب» عقیده دارد ریشه« عاشیق»( آشیق) واژه« آش» است که دیگر در ترکی امروزین...