برچسب گذاری توسط: هنر قلمكاری در ایران

بررسی هنر قلمكاری در ایران 72 صفحه + doc

ویژگی هنر ایران در اولین نگاه پیوند شكوهمندش با زندگی است و تكیه‌یی مطمئن كه بر تجربیات بشری در رشته های مختلف دارد به عبارتی صریح تر،‌از قدیم ترین زمان اگر چه هنر امری...