برچسب گذاری توسط: هواشناسی

دانلود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاءهای آماری بارندگی 82 صفحه + doc

از آنجا كه آمار هواشناسی و به ویژه بارندگی در ایران با خلاء‌های گسترده ناشی از عدم دیده‌بانی یا مشكوك بودن ارقام مواجه است، لذا دستیابی به یك روش صحیح بازسازی خلاء‌های آماری ضروری...