برچسب گذاری توسط: واكنش های نوری

اثرات نور در طبیعت 36 صفحه + doc

بیشـتر پرنده ها تولید مثل فصلی دارنـد و چرخة تولید مثلی آنها توسط تغییر در طول روز كنتـرل میشود نور از طریق تأثیر بر هیپو تالاموس تولید هورمون محرك غدد جنسی توسط هیپوفیز را...