برچسب گذاری توسط: واکنش شیمیایی اسید باز

واكنش شیمیایی اسید و باز 10 صفحه + doc

اسیدها و بازهای رقیق كه كمتر اشباع هستند فعالیت كمتری در واكنش ها دارند میزان اسیدی و بازی بودن مواد بوسیله‌ی واحدهای PH اندازه گیری می‌شود شاخص مورد استفاده محدوده‌ای بین 0 تا 14...