برچسب گذاری توسط: وصله نمودن دو قطعه تیرآهن به یكدیگر