برچسب گذاری توسط: وضعیت IN DOOR در عکاسی

وضوح تصویر در عکاسی 24 صفحه + doc

تصویر، زمانی در كانون عدسی تشكیل می شود كه جسم در بی نهایت باشد در فواصل نزدیك تر، تصویر رفته رفته از سطح كانونی یا به عبارتی از سطح ماده حساس فیلم – در...