برچسب گذاری توسط: وضوح تصویر در عکاسی

وضوح تصویر در عکاسی 24 صفحه + doc

تصویر، زمانی در كانون عدسی تشكیل می شود كه جسم در بی نهایت باشد در فواصل نزدیك تر، تصویر رفته رفته از سطح كانونی یا به عبارتی از سطح ماده حساس فیلم – در...