برچسب گذاری توسط: وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

تحقیق بابلیها 13 صفحه + doc

ایرانیانباستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علمنقشهبرداریداشته اند اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید اینمطلب است در ایران باستان می‌‌توانستندعرض جغرافیاییرا تعیین کنند ولی تعیینطول جغرافیاییبا دشواری بسیار همراه بودهاست...