برچسب گذاری توسط: ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی