برچسب گذاری توسط: ویژگی های بنیادی سینما به لحاظ یک وسیله بیان