برچسب گذاری توسط: ویژگی های قارچ Phytophthora capsici Leonian