برچسب گذاری توسط: پرتو تعلیمات حکمت خالده

نقد نظریه پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده 21 صفحه + doc

نقد نظریه‌ی پلورالیسم دینی در پرتو تعلیمات حکمت خالده تحت عنوان پلورالیسم دینی نظریه‌های متعددی مطرح شده است که تمام آنها اساساً در مبانی اصلی خود مشترک هستند هدف از این مقاله بیان مبانی...