برچسب گذاری توسط: پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI28 )