برچسب گذاری توسط: پرورش شتر مرغ

بررسی پرورش شتر مرغ 21 صفحه + doc

مطابق جدول زمانی ارائه شده با خرید 2 قطعه شتر مرغ نر و 5 قطعه شتر مرغ ماده و خرید 10 قطعه شتر مرغ یك ساله و خرید 125 تخم شتر مرغ فعالیت پرورشی...