برچسب گذاری توسط: پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی

معدن سنگ آهن داوران 113 صفحه + doc

این گزارش در شش فصل تنظیم شده است در فصل اول خواص مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس زمین آمده است در این فصل تاثیر كانی ها و سنگ های مغناطیس روی بعد از وارد...